Bomen en heesters

Bomen en struiken in de tuin kunnen voor uzelf waardevol zijn voor uw buren kan een boom of tuin juist hinder opleveren. Ontstaat er overlast dan adviseren wij u om te overleggen met uw buren over een passende oplossing. In de wet zijn een aantal richtlijnen beschreven. U vindt een kort overzicht op deze pagina. Aan deze informatie kunt u geen recht ontlenen, het kan u wel helpen om in de geest van de wet samen tot een oplossing te komen.

 

Verboden zone

Het Burgerlijk Wetboek spreekt over een zogenaamde ’verboden zone’ voor beplantingen. Het is niet geoorloofd bomen te hebben binnen twee meter van de erfgrens. Voor hagen of heesters geldt een afstand van 50 cm. De afstand wordt gemeten vanaf het midden van de voet van de boom of het hart van de haag vlak boven de grond. De buren hebben het recht verwijdering te vragen van bomen of heesters die in deze ’verboden zone’ staan. Dit is de algemene regel waarop plaatselijk in de algemene verordening uitzonderingen op gemaakt kunnen zijn.

Daarnaast meldt een uitzondering in het burenrecht dat verwijdering niet gevorderd kan worden als een boom of heester niet boven de scheidsmuur of het hek uitkomt. Dit komt over het algemeen neer op een maximale hoogte van 2 meter. Buren hebben dus het recht om te vragen om verwijdering van een boom of heester in de ‘verboden zone’.

De bewoner van het perceel waar de boom of heester staat, moet echter ook eigenaar van het perceel zijn om aan dit verzoek te kunnen voldoen. Is de bewoner huurder van het perceel, dan is de boom in de meeste gevallen eigendom van de verhuurder. Ook al heeft de bewoner de boom zelf aangeschaft en geplant. De buren moeten in die gevallen aankloppen bij de verhuurder.

Wat is het verschil tussen een boom, heester en een haag?

In het burenrecht is de hoogte hiervoor bepalend. Volgens de rechtspraak is meestal sprake van een boom wanneer deze hoger kan worden dan 3 meter. Een heester is een houtachtige plant die laag of ondergronds vertakt en doorgaans niet hoger wordt dan 3 meter. Een haag is een rij bomen of heesters die als afscheiding dient en gesnoeid is tot een hoogte van ongeveer 2 meter. Een niet getopte coniferenrij van 2,5 meter is geen haag, maar een rij bomen.

Afspraken

Als buren met elkaar afspreken dat wel binnen de ‘verboden zone’ geplant mag worden, dan is dat toegestaan en zijn deze afspraken belangrijker dan de wettelijke bepalingen. Zeker wanneer deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Een zelfgeschreven brief, waarin de buren toestemming geven voor het hebben van een boom, heester of haag bij de erfgrens, is voldoende. De brief moet voorzien zijn van een datum en handtekening van beide buren. De afspraken gelden voor deze twee families. Met nieuwe buren moeten in principe nieuwe afspraken gemaakt worden. Wil de eigenaar dat ook nieuwe buren zich aan deze afspraken houden, dan kan hij overwegen de toestemming in te schrijven in de openbare registers van het kadaster. Ook het laten opstellen van een notariële akte met bijvoorbeeld een erfdienstbaarheid behoort tot de mogelijkheden. Aan beide mogelijkheden zijn echter kosten verbonden.

Verjaring

Het recht om verwijdering te vragen is niet onbeperkt. Op een gegeven moment is er sprake van verjaring. Uit de rechtspraak blijkt dat doorgaans sprake is van verjaring na een periode van 20 jaar, gerekend vanaf het moment dat de boom is geplant. Als de boom langer dan 20 jaar geleden is geplant in de buurt van de erfgrens, dan mag de boom daar gewoon blijven staan. Een verzoek tot verwijdering hoeft niet altijd ingewilligd te worden. Voor het kappen van een boom is in de meeste gemeenten een kapvergunning nodig. Bij de behandeling moet de gemeente alle belangen tegen elkaar afwegen. Zowel bij het verlenen als het weigeren van een kapvergunning bestaan mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen en eventueel naar de burgerrechter te stappen.