Privacy Verklaring

Bergopwaarts vindt de bescherming van de privacy van haar klanten erg belangrijk. Wij stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en tegelijkertijd onze dienst en service zo persoonlijk mogelijk te houden. Op 25 mei 2018 veranderde er veel op het gebied van privacybescherming. Op deze datum werd de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) definitief vervangen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is daarom van belang dat u weet welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Lees hier onder onze privacy statement verklaring. Daarin staat helder omschreven welke gegevens wij van u gebruiken en voor welk doel.

Gegevens wijzigen

Wilt u iets wijzigen? Log in op uw klantenportaal en pas daar de gegevens aan. Wanneer u niets doet gaan wij er van uit dat wij u mogen blijven mailen en u het eens bent met de gegevens welke wij van u bewaren.

Heeft u vragen? Stel ze gerust. Stuur een mail naar mail@bergopwaarts.nl of bel ons via 0493 – 327 300.


Privacystatement Bergopwaarts

Datum: 25 mei 2018, versie 1.0

1 Inleiding

Bergopwaarts verhuurt, verkoopt en beheert woningen in onder andere de gemeenten Deurne, Asten en Helmond. Wilt u een woning huren of kopen, dan hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Bergopwaarts verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Het is belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom beschermen wij zo goed als mogelijk uw privégegevens. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wet. Bergopwaarts handelt binnen de kaders van deze wet.

1.2 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

1.3 Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Vaak is het nodig om verschillende persoonsgegevens van u te gebruiken om u de dienst of het product aan te bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase. De precontractuele fase is bijvoorbeeld het inschrijven van u als woningzoekende bij Bergopwaarts of in Wooniezie.

In ons kantoor maken wij vanwege de bescherming van onze medewerkers en eigendommen gebruik van cameratoezicht. De camera’s hangen duidelijk zichtbaar bij de ingang. Bij het gebruik van de camera’s worden gevoelige persoonsgegevens verwerkt, namelijk video-opnames.

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren. Zo nu en dan ook om te verstrekken, bijvoorbeeld voor de opsporing van strafbare feiten.

1.4 Gegevens verzameld bij anderen?

Ter preventie van overlast, woonfraude en hennep ontvangen wij ook informatie van maatschappelijke instanties, zoals de politie.

2 Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Persoonsgegevens zijn onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

2.1 NAW en contactgegevens

Dit zijn uw voornamen, voorletters, achternaam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Wij gebruiken ook de NAW-gegevens van uw medehuurders en/of medebewoners. Deze gegevens gebruiken wij voor:

 • het toewijzen van onroerende zaken;
 • de uitvoering van de huurovereenkomst;
 • het onderhoud en de reparatie van de te verhuren en te huren onroerende zaken;
 • het kopen of verkopen van onroerende zaken;
 • het afhandelen van geschillen en klachten;
 • klantenservice;
 • communicatie met huurders en kopers;
 • onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening van Bergopwaarts.

Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren of aangaan van een overeenkomst of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Om onze dienstverlening te verbeteren, hebben wij een een gerechtvaardigd belang om de kwaliteit van onze dienstverlening te onderzoeken. Hiervoor hebben wij uw NAW gegevens nodig.

2.2 Inkomensgegevens

 • Voor het passend toewijzen van een woning, vraagt Bergopwaarts om uw inkomensgegevens. Het passend toewijzen is een wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen.

2.3 Gegevens met betrekking tot de huurbetaling

Dit is uw bankrekeningnummer. Wij gebruiken dit om betalingen en/of huur te incasseren en voor eventuele uitbetalingen. Ook zet Bergopwaarts zich in om huurachterstanden te beperken. Hiervoor kunnen gegevens met betrekking tot uw situatie worden verwerkt. De huurbetaling behoort tot de huurovereenkomst.

2.5 Bijzondere persoonsgegevens

Wanneer u huurder of koper van ons bent, kan het nodig zijn dat wij ook bijzondere persoonsgegevens en/of gegevens van gevoelige aard van u verwerken:

 • Medische gegevens, specifiek: ten behoeve van (medische) aanpassingen van een woning.
 • Gegevens over overlast en/of agressie, inclusief eventuele bewijsstukken.
 • Gegevens over woonfraude en/of onrechtmatig gebruik van een woning.
 • Gegevens over crimineel en/of hinderlijk gedrag.

Bergopwaarts verwerkt deze gegevens uitsluitend indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren en/of handhaven van de huur- of koopovereenkomst. Ook kan Bergopwaarts deze gegevens verwerken als dat gerechtvaardigd én noodzakelijk is om de belangen van de organisatie te behartigen en/of de veiligheid van medewerkers, bewoners en/of ingeschakelde derden te waarborgen. Het gerechtvaardigd belang van Bergopwaarts om deze gegevens te verwerken is het zorgen voor een kwalitatief goede leefomgeving, bestrijden van overlast, woonfraude en het onrechtmatig gebruik van een woning. De verwerking van deze gegevens vindt plaats binnen de wettelijke kaders en zal niet meer persoonsgegevens omvatten dan strikt noodzakelijk is.

3 Delen we de gegevens met andere partijen?

Bergopwaarts deelt uw persoonsgegevens met organisaties die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de huurovereenkomst. Dit zijn bijvoorbeeld elektriciens en glazenwassers. Deze organisaties krijgen alleen de benodigde gegevens, zoals het adres en eventueel een telefoonnummer, voor het maken van een afspraak.

Ook werkt Bergopwaarts samen met bijvoorbeeld zorginstellingen of de politie. Dit heeft te maken met het bestrijden van overlast, woonfraude en het onrechtmatig gebruik van een woning en het bestrijden van huurachterstanden.

Daarnaast maakt Bergopwaarts gebruik van een aantal softwareprogramma’s. De leveranciers van deze programma’s hebben toegang tot de persoonsgegevens en maken back-ups voor ons. De leveranciers zijn onze verwerkers. Wij hebben daarvoor een verwerkersovereenkomst met hen afgesloten.

Wij willen onze dienstverlening blijven verbeteren. Daarom maken wij gebruik van een klanttevredenheidsonderzoek. Hiervoor worden uw naam, adres en telefoonnummer of e-mailadres gedeeld met het onderzoeksbureau.

Bergopwaarts zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat organisatorisch en technische maatregelen zijn genomen om u te kunnen verzekeren dat de privacy gewaarborgd is.

4 Worden uw gegevens buiten de EU gebruikt?

Bergopwaarts gebruikt uw persoonsgegevens alleen binnen de EU. Aangezien de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is binnen de EU, zijn uw persoonsgegevens in beginsel altijd passend beschermd.

5 Hoe beveiligen we uw gegevens?

Alle personen die werkzaam zijn bij Bergopwaarts of ten dienste van Bergopwaarts werkzaamheden uitvoeren en daar persoonsgegevens voor moeten gebruiken, zijn verplicht tot geheimhouding. Behalve als hun taak of een wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht. Zij hebben alleen toegang tot informatie voor zover dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie. Overige informatie wordt niet aan hen verstrekt. Wij treffen technische en organisatorische maatregelen voor het beveiligen van uw gegevens zodat ze niet verloren gaan en ze niet zonder reden verwerkt worden. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van encryptie en het trainen van ons personeel op het gebied van privacy. Wij zorgen ervoor dat organisaties met wie wij uw persoonsgegevens delen dezelfde maatstaven aanhouden. Gaat er ondanks onze beveiliging iets mis en heeft dat nadeel voor u? Dan informeren wij u daarover zo snel mogelijk.

6 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wanneer de termijnen verstreken zijn vernietigen wij uw gegevens.

Soms anonimiseren we uw persoonsgegevens zodat u niet meer herleidbaar bent als individueel persoon.

Wij slaan geen Burger service nummer (BSN) of kopieën van identiteitsbewijzen op binnen Bergopwaarts.

7 Welke rechten hebt u op basis van de verwerking van persoonsgegevens?

Bergopwaarts vindt het belangrijk dat de klant de rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. U heeft als huurder de volgende rechten:

 • Het recht op inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Het recht op dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of een overeenkomst.
 • Het recht op vergetelheid: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de Belastingdienst.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling: indien persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist of niet volledig zijn, heeft u het recht om deze aan te laten passen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: gedurende de periode dat we bezig zijn om:
  • te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden;
  • te bepalen of de gegevensverwerking onrechtmatig is;
  • te bepalen of de gegevens verwijderd moeten worden;
  • of indien u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking,

hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken. Er zal dan een belangenafweging plaatsvinden.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Dat betekent dat wij altijd een menselijke blik op een besluit werpen.

Wilt u een van deze rechten uitoefenen? Dan kunt u een verzoek schriftelijk en ondertekend persoonlijk indienen op kantoor te Dunantweg 10, 5751 CB Deurne.  Beschrijf in dit verzoek duidelijk welk recht u wilt uitoefenen. Wij vragen u om zich bij het indienen van het verzoek te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Indien u jonger dan 16 jaar bent dan moet het verzoek worden ingediend door de ouder, verzorger of gezaghouder. Staat u onder curatele, dan moet het verzoek worden ingediend door de curator. Na ontvangst van uw verzoek hoort u binnen vier weken of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

8 Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit

Ook al doen wij er alles aan om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, het kan voorkomen dat u als klant niet tevreden bent. U heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen ij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

9 Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Heeft u vragen, een klacht of een opmerking? Neem dan contact op via mail@bergopwaarts.nl of bel met 0493 – 327 300. 

10 Wijzigingen aan dit privacystatement

Bergopwaarts behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacystatement. Wijzigingen blijven binnen de grenzen van de betreffende wetgeving. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Opties