Organisatie

Een heldere organisatiestructuur en werken vanuit de Corporate Governance Code *), dragen bij aan transparant en integer ondernemen. Op deze manier laten we zien waarvoor we staan, waarop we aanspreekbaar zijn, dat we kwaliteit bieden en dat we ons willen verantwoorden naar de omgeving waarin we werken.

Als vereniging heeft Bergopwaarts een democratisch gekozen Ledenraad, een Raad van Commissarissen en het Bestuur, gevormd door de directeur-bestuurder. Ieder van deze organen vervult binnen Bergopwaarts een autonome rol, controleert elkaar en legt verantwoording af.

*) Doel van de Governance Code is het vaststellen van normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.

 

Tanja Liebers-van Rooy per 1 september 2017 nieuwe directeur-bestuurder.

Tanja Liebers-van Rooy is per 1 september 2017 benoemd als nieuwe directeur-bestuurder van woningbouwvereniging Bergopwaarts.

Tanja Liebers is sinds augustus 2006 werkzaam bij Bergopwaarts. Eerst als controller en de afgelopen zeven jaar als manager Bedrijfsvoering. Daarvoor heeft zij 12,5 jaar bij Stichting Portaal gewerkt in verschillende functies. Zij heeft daarmee jarenlange ervaring in de corporatiesector opgedaan en is goed thuis in de actuele opgave binnen de volkshuisvesting.

Tanja Liebers-van Rooy

Verbindingen

Bergopwaarts participeert in een Duurzame Energie De Eeuwsels BV, waarin een energievoorziening geexplioteerd wordt. Namens Bergopwaarts participeert Vastgoed@BOW BV. in een nieuwbouwproject van koopwoningen in Aarle-Rixtel. Bergopwaarts is aandeelhouder van de bv’s. De Raad van Commissarissen van Bergopwaarts is belast met het toezicht.
Organigram 2017

RvC

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in de woningbouwvereniging en de ondernemingen die met haar verbonden zijn. 

De leden worden benoemd op voordracht van de Raad van Commissarissen en na advies van de directeur-bestuurder. Twee commissarissen worden benoemd op bindende voordracht van Huurdersbelangenorganisatie De Peel (HBO). Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.

Deskundigheid vereist

Voor de leden van de Raad van Commissarissen is een profielschets opgesteld, met bijbehorende randvoorwaarden. Iedere commissaris moet de hoofdlijnen van het totale beleid kunnen overzien. Verder wordt de Raad van Commissarissen zo samengesteld dat iedere individuele commissaris een specifieke deskundigheid inbrengt. 

De Raad van Commissarissen heeft zijn taak en werkwijze vastgelegd in een Reglement Raad van Commissarissen. De hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Commissarissen voldoet aan de Honoreringscode commissarissen woningcorporaties.

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

 • Mevrouw drs. A.E.M. Blokker, voorzitter
 • Mevrouw mr. N. Ogg
 • De heer ir. F.H.P. Gielgens MRE 
 • De heer drs. S.G.C.F. Warmoeskerken, vicevoorzitter
 • De heer drs. E.H.A. Delsing

  

vlnr staand: Edwin Delsing, Frans Gielgens, Sebastian Warmoeskeren en zittend Annemieke Blokker en Noortje Ogg.

Ledenraad

Iedere huurder van Bergopwaarts kan lid zijn van de vereniging. De algemene vergadering van de vereniging wordt gevormd door de Ledenraad. Deze bestaat uit maximaal 15 leden en wordt iedere vier jaar rechtstreeks gekozen door de leden van Bergopwaarts.

De Ledenraad geeft advies op de jaarstukken, de volkshuisvestelijke doelen en besluit bij wijziging van de statuten. Het belang van Bergopwaarts en de leden is hierbij de leidraad.

Samenstelling

De huidige Ledenraad is gekozen in 2014 en bestaat uit: 

 • Rikie Timmers, Bep Oosterveen,*
  (Kieskring 1: Deurne Centrum, Heiakker, Walsberg)
 • Kitty van de Kimmenade, Lia Frerichs-Grassens, Ton van Deursen, Gerard Wolters (niet op de foto)
  (Kieskring 2: Deurne overige wijken)
 • Frans Aarts
  (Kieskring 3: Overige kernen in ons werkgebied m.u.v. Asten)
 • Diny Franssen-Van Son, Toon Mirer 
  (Kieskring 4: Asten) In kieskring 4 (Asten) blijft een vacature open staan.

Voorzitter: Lia Frerichs.
Vice voorzitter: Frans Aarts.  

De commissies zijn als volgt samengesteld:

Sociale commissie: Toon Mirer en Riki Timmers
Financiële commissie:  Kitty van de Kimmenade, Frans Aarts en Lia Frerichs

* Op 12 april 2017 is dhr. Jan Seijkens overleden. Dhr. Seijkens was gewaardeerd lid van de ledenraad in kieskring 1.

   

Governance

Corporate Governance (= goed ondernemingsbestuur) is van groot belang. Voor woningcorporaties bestaat een uitgebreid wettelijk kader. In de Woningwet is vastgelegd waaraan corporaties moeten voldoen. Daarnaast wordt er gewerkt conform de Governancecode Woningcorporaties 2015.

Remuneratierapport

In de Governancecode Woningcorporaties 2015 wordt in Principe 3, 'Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak', bepaald dat de Raad van Commissarissen het beloningsbeleid van het bestuur vaststelt. Het beloningsbeleid wordt vastgesteld met inachtneming van de Sectorbrede beloningscode bestuurders woningcorporaties en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Het jaarverslag bevat de hoofdlijnen van het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen waarin zijn opgenomen het bezoldigingsbeleid van de woningcorporatie en de wijze waarop dit in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht.

Meldpunt integriteit woningcorporaties

Bij dit meldpunt kan iedereen melding maken van mogelijke fraude of zelfverrijking van woningcorporaties, hun bestuurders, management of medewerkers. Het meldpunt is tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar op (070) 339 497 5. 
Meer informatie vindt u op www.overheid.nl

ANBI-overzicht

In het kader van de regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) bieden hieronder een overzicht van de bedrijfsgegevens:

Documenten

Een aantal documenten vormt de basis voor een goed bestuur en een zorgvuldige omgang van de belangen binnen en buiten Bergopwaarts.

Prestatieafspraken

Afspraken met de gemeente Deurne

Ook met de gemeente Deurne hebben we prestatieafspraken vastgelegd samen met HBO De Peel. Deze overeenkomst bevat afspraken rond samenwerking, nieuwbouw en leefbaarheid.
Convenant en prestatieafspraken Gemeente Deurne.

Afspraken met de gemeente Asten

De gemeente Asten en Bergopwaarts hebben gezamenlijke sociale doelstellingen. In de gemeente Asten is naast Bergopwaarts ook woCom actief. In 2009 heeft de gemeente Asten in samenspraak met o.a. de woningcorporaties, de Woonvisie 2010 t/m 2019 vastgesteld.