Organisatie

Een heldere organisatiestructuur en werken vanuit de Corporate Governance Code *), dragen bij aan transparant en integer ondernemen. Op deze manier laten we zien waarvoor we staan, waarop we aanspreekbaar zijn, dat we kwaliteit bieden en dat we ons willen verantwoorden naar de omgeving waarin we werken.

Als vereniging heeft Bergopwaarts een democratisch gekozen Ledenraad, een Raad van Commissarissen en het Bestuur, gevormd door de directeur-bestuurder. Ieder van deze organen vervult binnen Bergopwaarts een autonome rol, controleert elkaar en legt verantwoording af.

*) Doel van de Governance Code is het vaststellen van normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.

 

Interim directeur-bestuurder Paul van Roosmalen

Paul van Roosmalen is tijdelijk aangesteld als interim directeur-bestuurder. Het werven van een nieuwe directeur-bestuurder is in gang gezet. 

Verbindingen

Bergopwaarts participeert in een Duurzame Energie De Eeuwsels BV, waarin een energievoorziening geëxploiteerd wordt. Namens Bergopwaarts participeert Vastgoed@BOW BV. in een nieuwbouwproject van koopwoningen in Aarle-Rixtel. Bergopwaarts is aandeelhouder van de bv’s. De Raad van Commissarissen van Bergopwaarts is belast met het toezicht.
Organigram 2021

RvC

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in de woningbouwvereniging en de ondernemingen die met haar verbonden zijn. 

De leden worden benoemd op voordracht van de Raad van Commissarissen en na advies van de directeur-bestuurder. Twee commissarissen worden benoemd op bindende voordracht van Huurdersbelangenorganisatie De Peel (HBO). Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.

Deskundigheid vereist

Voor de leden van de Raad van Commissarissen is een profielschets opgesteld, met bijbehorende randvoorwaarden. Iedere commissaris moet de hoofdlijnen van het totale beleid kunnen overzien. Verder wordt de Raad van Commissarissen zo samengesteld dat iedere individuele commissaris een specifieke deskundigheid inbrengt. 

De Raad van Commissarissen heeft zijn taak en werkwijze vastgelegd in een Reglement Raad van Commissarissen. De hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Commissarissen voldoet aan de Honoreringscode commissarissen woningcorporaties.

De Raad van Commissarissen bestaat per 1 mei 2020 uit:

Mevrouw A.G.M. Callewaert-de Groot MSc, voorzitter
De heer drs. F.J. Berends RC EMFC, vicevoorzitter
De heer H. Broekman
De heer drs. E.H.A. Delsing
Mevrouw mr. N. Ogg

  

Ledenraad

Iedere huurder van Bergopwaarts kan lid zijn van de vereniging. De algemene vergadering van de vereniging wordt gevormd door de Ledenraad. Deze bestaat uit maximaal 10 leden en wordt iedere vier jaar rechtstreeks gekozen door de leden van Bergopwaarts. De leden zijn eenmaal herbenoembaar.

De Ledenraad geeft advies op de jaarstukken en besluit bij wijziging van de statuten. Het belang van Bergopwaarts en de leden is hierbij de leidraad.

Samenstelling

De huidige Ledenraad is gekozen in 2018 en bestaat uit: 
(foto vlnr boven): Frans Aarts, Ton van Deursen, Rikie Timmers (tot 1 december 2018), Bep Oosterveen 
(foto vlnr onder): Lia Frerichs, Gerard Wolters, Jan de Jong, Hans Vos

   

Leden van de Ledenraad

Governance

Corporate Governance (= goed ondernemingsbestuur) is van groot belang. Voor woningcorporaties bestaat een uitgebreid wettelijk kader. In de Woningwet is vastgelegd waaraan corporaties moeten voldoen. Daarnaast wordt er gewerkt conform de Governancecode Woningcorporaties 2020.

In de Governancecode Woningcorporaties 2020 wordt in Principe 3, 'Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak', bepaald dat de Raad van Commissarissen het beloningsbeleid van het bestuur vaststelt. Het beloningsbeleid wordt vastgesteld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. In het jaarverslag is het bezoldigingsbeleid van de woningcorporatie opgenomen en de wijze waarop dit in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Bij dit meldpunt kan iedereen melding maken van mogelijke fraude of zelfverrijking van woningcorporaties, hun bestuurders, management of medewerkers. U kunt een melding doen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties met een formulier te vinden op hun website.

ANBI-overzicht

In het kader van de regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) bieden hieronder een overzicht van de bedrijfsgegevens:

Documenten

Een aantal documenten vormt de basis voor een goed bestuur en een zorgvuldige omgang van de belangen binnen en buiten Bergopwaarts.

Prestatieafspraken

Afspraken met de gemeente Deurne

Met de gemeente Deurne worden jaarlijks prestatieafspraken vastgelegd samen met HBO De Peel. Deze overeenkomst bevat afspraken rond samenwerking, nieuwbouw en leefbaarheid.
Convenant en prestatieafspraken Gemeente Deurne.

Afspraken met de gemeente Asten

Met de gemeente Asten worden jaarlijks prestatieafspraken vastgelegd samen met HBO De Peel. Deze overeenkomst bevat afspraken rond samenwerking, nieuwbouw en leefbaarheid.
Prestatieafspraken Gemeente Asten
Aanvulling prestatieafspraken gemeente Asten, maart 2019
Aanvulling prestatieafspraken gemeente Asten 2020 

Afspraken met de gemeente Helmond

Met de gemeente Helmond worden jaarlijks prestatieafspraken vastgelegd samen met HBO De Peel. Deze overeenkomst bevat afspraken rond samenwerking, nieuwbouw en leefbaarheid.
Prestatieafspraken gemeente Helmond
Aanvulling prestatieafspraken gemeente Helmond
Aanvulling prestatieafspraken gemeente Helmond 2019
Aanvulling prestatieafspraken gemeente Helmond 2020
Aanvulling prestatieafspraken gemeente Helmond 2021
Prestatieafspraken 2022 gemeente Helmond