Organisatie

Een heldere organisatiestructuur en werken vanuit de Corporate Governance Code *), dragen bij aan transparant en integer ondernemen. Op deze manier laten we zien waarvoor we staan, waarop we aanspreekbaar zijn, dat we kwaliteit bieden en dat we ons willen verantwoorden naar de omgeving waarin we werken.

Als vereniging heeft Bergopwaarts een democratisch gekozen Ledenraad, een Raad van Commissarissen en het Bestuur, gevormd door de directeur-bestuurder. Ieder van deze organen vervult binnen Bergopwaarts een autonome rol, controleert elkaar en legt verantwoording af.

*) Doel van de Governance Code is het vaststellen van normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.

 

Evert Remmerswaal directeur-bestuurder 

Evert Remmerswaal is per 1 mei 2022 directeur-bestuurder bij Bergopwaarts.

Organigram 2023

Raad van Commissarissen (RvC)

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen Woningbouwvereniging Bergopwaarts en de met haar verbonden ondernemingen.  

De taak en werkwijze van de Raad van Commissarissen zijn nader uitgewerkt in het Reglement Raad van Commissarissen. Voor de leden van de Raad van Commissarissen is een profielschets opgesteld. De commissarissen ontvangen een vergoeding die voldoet aan de Beroepsregel bezoldiging commissarissen.

Samenstelling

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden waarvan er twee worden benoemd op voordracht van Huurdersbelangenorganisatie HBO de Peel

Hieronder een overzicht met de namen, functies en aandachtsgebieden per commissaris en hun (her)benoemingstermijnen.

Verbindingen

Bergopwaarts participeert in een Duurzame Energie De Eeuwsels BV, waarin een energievoorziening geëxploiteerd wordt. Bergopwaarts is aandeelhouder. Raad van Commissarissen is belast met het toezicht.

  

Vacature

Voorzitter – Lid selectie- en remuneratiecommissie
Benoemd per n.t.b.
Herbenoembaar
Aandachtsgebied: Bestuur en maatschappelijk

Frank (F.J.) Berends 

Voorzitter a.i. Lid auditcommissie - Lid selectie- en remuneratiecommissie a.i.
Benoemd per 1 december 2018 tot 1 december 2022
Herbenoemd per 1 december 2022 tot 1 december 2026
Aandachtsgebied: Financieel-economisch

Hans (J.G.) Broekman

Lid  – Voorzitter commissie maatschappij
Benoemd per 1 mei 2020 tot 1 mei 2023
Herbenoemd per 1 mei 2023 tot 1 mei 2027
Aandachtsgebied: Vastgoed

Giel (G.B.J.M.) Janssens
Lid (huurderszetel) - Viceoorzitter a.i. - Voorzitter selectie- en  remuneratiecommissie - Voorzitter auditcommissie a.i.
Benoemd per 28 april 2023 tot 28 april 2027
Herbenoembaar
Aandachtsgebied: Juridisch

Fieke (G.P.) van Deutekom
Lid (huurderszetel) – Lid commissie maatschappij
Benoemd per 1 mei 2023 tot 1 mei 2027
Herbenoembaar
Aandachtsgebied: Sociaal-maatschappelijk

Ledenraad

Iedere huurder van Bergopwaarts kan lid zijn van de vereniging. De algemene vergadering van de vereniging wordt gevormd door de Ledenraad. Deze bestaat uit maximaal 10 leden en wordt iedere vier jaar rechtstreeks gekozen door de leden van Bergopwaarts. De leden zijn eenmaal herbenoembaar.

De Ledenraad geeft advies op de jaarstukken en besluit bij wijziging van de statuten. Het belang van Bergopwaarts en de leden is hierbij de leidraad.

Samenstelling

De huidige Ledenraad is gekozen in 2022 en bestaat uit: 
(foto vlnr): Berry Cuijpers, Hans Vos, Mat Esser, Jan de Jong, Tom van Krieken, Wil Heinst, Wim van den Heuvel

   

Leden van de Ledenraad

Governance

Corporate Governance (= goed ondernemingsbestuur) is van groot belang. Voor woningcorporaties bestaat een uitgebreid wettelijk kader. In de Woningwet is vastgelegd waaraan corporaties moeten voldoen. Daarnaast wordt er gewerkt conform de Governancecode Woningcorporaties 2020.

In de Governancecode Woningcorporaties 2020 wordt in Principe 3, 'Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak', bepaald dat de Raad van Commissarissen het beloningsbeleid van het bestuur vaststelt. Het beloningsbeleid wordt vastgesteld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. In het jaarverslag is het bezoldigingsbeleid van de woningcorporatie opgenomen en de wijze waarop dit in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Bij dit meldpunt kan iedereen melding maken van mogelijke fraude of zelfverrijking van woningcorporaties, hun bestuurders, management of medewerkers. U kunt een melding doen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties met een formulier te vinden op hun website.

ANBI-overzicht

In het kader van de regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) bieden hieronder een overzicht van de bedrijfsgegevens:

Documenten

Een aantal documenten vormt de basis voor een goed bestuur en een zorgvuldige omgang van de belangen binnen en buiten Bergopwaarts.

Prestatieafspraken

Afspraken met de gemeente Deurne

Met de gemeente Deurne worden jaarlijks prestatieafspraken vastgelegd samen met HBO De Peel. Deze overeenkomst bevat afspraken rond samenwerking, nieuwbouw en leefbaarheid.

Prestatieafspraken Gemeente Deurne 2024 - 2027

Afspraken met de gemeente Asten

Met de gemeente Asten worden jaarlijks prestatieafspraken vastgelegd samen met HBO De Peel. Deze overeenkomst bevat afspraken rond samenwerking, nieuwbouw en leefbaarheid.

Prestatieafspraken Gemeente Asten 2024 - 2027

 

Afspraken met de gemeente Helmond

Met de gemeente Helmond worden jaarlijks prestatieafspraken vastgelegd samen met HBO De Peel. Deze overeenkomst bevat afspraken rond samenwerking, nieuwbouw en leefbaarheid.

Presentatieafspraken gemeente Helmond 2024