Organisatie

Een heldere organisatiestructuur en werken vanuit de Corporate Governance Code *), dragen bij aan transparant en integer ondernemen. Op deze manier laten we zien waarvoor we staan, waarop we aanspreekbaar zijn, dat we kwaliteit bieden en dat we ons willen verantwoorden naar de omgeving waarin we werken.

Als vereniging heeft Bergopwaarts een democratisch gekozen Ledenraad, een Raad van Commissarissen en het Bestuur, gevormd door de directeur-bestuurder. Ieder van deze organen vervult binnen Bergopwaarts een autonome rol, controleert elkaar en legt verantwoording af.

*) Doel van de Governance Code is het vaststellen van normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.

 

Evert Remmerswaal directeur-bestuurder 

Per 1 mei 2022 is Evert Remmerswaal aangesteld als directeur-bestuurder. 

Evert Remmerswaal heeft ruime ervaring op het gebied van volkshuisvesting. Zo was hij directeur-bestuurder bij Bouwvereniging Onze Woning en tot 1 mei werkzaam als adjunct-directeur Vastgoed bij Habion. Met zijn jarenlange strategische en operationele ervaring gaat hij richting geven aan de koers van Bergopwaarts. Als ook aan de uitvoering van de grote bouw- en duurzaamheidsopgave voor de komende jaren.

Verbindingen

Bergopwaarts participeert in een Duurzame Energie De Eeuwsels BV, waarin een energievoorziening geëxploiteerd wordt. In Vastgoed@BOW BV. staan momenteel geen activiteiten. Bergopwaarts is aandeelhouder van beide bv’s. De Raad van Commissarissen van Bergopwaarts is belast met het toezicht.
Organigram 2021

RvC

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in de woningbouwvereniging en de ondernemingen die met haar verbonden zijn. 

De leden worden benoemd op voordracht van de Raad van Commissarissen en na advies van de directeur-bestuurder. Twee commissarissen worden benoemd op bindende voordracht van Huurdersbelangenorganisatie De Peel (HBO). Commissarissen worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.

Deskundigheid vereist

Voor de leden van de Raad van Commissarissen is een profielschets opgesteld, met bijbehorende randvoorwaarden. Iedere commissaris moet de hoofdlijnen van het totale beleid kunnen overzien. Verder wordt de Raad van Commissarissen zo samengesteld dat iedere individuele commissaris een specifieke deskundigheid inbrengt. 

De Raad van Commissarissen heeft zijn taak en werkwijze vastgelegd in een Reglement Raad van Commissarissen. De hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Commissarissen voldoet aan de Beroepsregel bezoldiging commissarissen.

De Raad van Commissarissen bestaat per 1 januari 2023 uit:

Mevrouw A.G.M. Callewaert-de Groot MSc, voorzitter
De heer drs. F.J. Berends RC EMFC, vicevoorzitter
De heer H. Broekman
Mevrouw mr. N. Ogg

  

Ledenraad

Iedere huurder van Bergopwaarts kan lid zijn van de vereniging. De algemene vergadering van de vereniging wordt gevormd door de Ledenraad. Deze bestaat uit maximaal 10 leden en wordt iedere vier jaar rechtstreeks gekozen door de leden van Bergopwaarts. De leden zijn eenmaal herbenoembaar.

De Ledenraad geeft advies op de jaarstukken en besluit bij wijziging van de statuten. Het belang van Bergopwaarts en de leden is hierbij de leidraad.

Samenstelling

De huidige Ledenraad is gekozen in 2022 en bestaat uit: 
(foto vlnr): Berry Cuijpers, Hans Vos, Mat Esser, Jan de Jong, Tom van Krieken, Wil Heinst, Wim van den Heuvel

   

Leden van de Ledenraad

Governance

Corporate Governance (= goed ondernemingsbestuur) is van groot belang. Voor woningcorporaties bestaat een uitgebreid wettelijk kader. In de Woningwet is vastgelegd waaraan corporaties moeten voldoen. Daarnaast wordt er gewerkt conform de Governancecode Woningcorporaties 2020.

In de Governancecode Woningcorporaties 2020 wordt in Principe 3, 'Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak', bepaald dat de Raad van Commissarissen het beloningsbeleid van het bestuur vaststelt. Het beloningsbeleid wordt vastgesteld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. In het jaarverslag is het bezoldigingsbeleid van de woningcorporatie opgenomen en de wijze waarop dit in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Bij dit meldpunt kan iedereen melding maken van mogelijke fraude of zelfverrijking van woningcorporaties, hun bestuurders, management of medewerkers. U kunt een melding doen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties met een formulier te vinden op hun website.

ANBI-overzicht

In het kader van de regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) bieden hieronder een overzicht van de bedrijfsgegevens:

Documenten

Een aantal documenten vormt de basis voor een goed bestuur en een zorgvuldige omgang van de belangen binnen en buiten Bergopwaarts.

Prestatieafspraken

Afspraken met de gemeente Deurne

Met de gemeente Deurne worden jaarlijks prestatieafspraken vastgelegd samen met HBO De Peel. Deze overeenkomst bevat afspraken rond samenwerking, nieuwbouw en leefbaarheid.
Convenant en prestatieafspraken Gemeente Deurne.

Afspraken met de gemeente Asten

Met de gemeente Asten worden jaarlijks prestatieafspraken vastgelegd samen met HBO De Peel. Deze overeenkomst bevat afspraken rond samenwerking, nieuwbouw en leefbaarheid.
Prestatieafspraken Gemeente Asten
Aanvulling prestatieafspraken gemeente Asten, maart 2019
Aanvulling prestatieafspraken gemeente Asten 2020
Aanvulling prestatieafspraken gemeente Asten 2021/2022
Aanvulling prestatieafspraken gemeente Asten 2023

 

Afspraken met de gemeente Helmond

Met de gemeente Helmond worden jaarlijks prestatieafspraken vastgelegd samen met HBO De Peel. Deze overeenkomst bevat afspraken rond samenwerking, nieuwbouw en leefbaarheid.
Prestatieafspraken gemeente Helmond
Aanvulling prestatieafspraken gemeente Helmond 2019
Aanvulling prestatieafspraken gemeente Helmond 2020
Aanvulling prestatieafspraken gemeente Helmond 2021
Prestatieafspraken 2022 gemeente Helmond
Aanvulling prestatieafspraken gemeente Helmond 2023