Missie en visie

Met onze missie en visie laten wij zien waar wij voor staan en wat onze identiteit en waarden zijn. Ze geven aan wat onze koers is voor de komende jaren en ze beschrijven welke effecten Bergopwaarts wil bereiken.

Samen ondernemen voor Sociaal Wonen

‘Samen Ondernemen voor Sociaal Wonen’, dat is de missie van Bergopwaarts. De missie bevat alle elementen die voor de toekomst van Bergopwaarts, en voor de realisatie van de opgaven, van belang zijn.

Samen

We werken samen met onze klanten, stakeholders, collega corporaties, zakelijke partners, en medewerkers. Open, transparant en in dialoog. De volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgave wordt groter dan ooit en we zoeken samenwerking om deze te blijven realiseren.

Ondernemen

Bergopwaarts speelt in op kansen en ontwikkelingen in de markt. Kostenbewust, proactief, innovatief en vernieuwend. We ondernemen met nieuw en bestaand vastgoed door nieuwe producten te ontwikkelen en het bestaande bezit te transformeren. We zijn ondernemend en bouwen aan een toekomstbestendig Bergopwaarts.

Sociaal

Actief aan de slag voor mensen die (nog) niet zelfstandig in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. Bergopwaarts heeft oog voor bijzondere doelgroepen, oog voor maatschappelijk rendement. Onze primaire taak staat voorop. We weten voor wie we er zijn en we staan voor onze doelgroep.

Wonen

De kerntaak van Bergopwaarts is het leveren van huisvesting, maar wonen is meer dan dat. We leveren goede woningen, dragen samen met andere partijen zorg voor een leefbare omgeving en we hebben zorg voor de woon- en leefomstandigheden van onze huurders.

 

Ondernemingsplan 2017 - 2020
‘Bergopwaarts biedt ruimte’

De missie en visie van Bergopwaarts zijn uitgewerkt in het ondernemingsplan 2017 - 2020. Bij de totstandkoming van dit plan zijn belanghouders en medewerkers intensief betrokken geweest. In het plan is de koers voor de komende jaren uitgezet en wordt beschreven welke effecten Bergopwaarts wil bereiken.

Onze kerntaak is helder en vastgelegd in de wet: het huisvesten van mensen die dat zelf moeilijk kunnen. In het ondernemingsplan ´Bergopwaarts biedt ruimte´ gaat het er niet meer zozeer om wát we moeten doen, maar hóe we dat doen. Het geeft de kern weer van waar corporaties voor staan: tegemoet aan het veranderingsproces om de huurder centraal te stellen. Om dat te realiseren bieden we ruimte aan huurders, woningzoekenden, belanghebbenden maar ook aan onze medewerkers. Daarvoor organiseren we ons bedrijf anders; veranderen in plaats van verbeteren. De kernwaarden Samen, Persoonlijk en Betrokken vormen hiervoor de pijlers waar vanuit gewerkt wordt.

De strategiekaart laat zien hoe de effecten en doelen met elkaar in verband staan en welke activiteiten daaruit voortkomen.

Visie

Bergopwaarts ontwikkelt zich naar een woningcorporatie die toonaangevend is in kwalitatief goed wonen; werkt effectief en efficiënt; is proactief, ondernemend en flexibel; kan snel inspelen op ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden en is in staat deze daadwerkelijk te benutten. Bergopwaarts is in balans en staat te boek als integere teamspeler. 

Strategiekaart 2017-2020