Maatschappelijke verantwoording

Maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden

Bergopwaarts ontwikkelde een visie op zijn maatschappelijke positie en hanteert deze visie als uitgangspunt bij de bepaling van zijn beleid. Deze visie is vertaald in een missie en in beleidsdoelstellingen die zijn uiteengezet in het ondernemingsplan

In overleg

De directeur-bestuurder en de voorzitter van de Raad van Commissarissen overleggen twee keer per jaar (in het voorjaar en in het najaar) met Huurders Belangen Organisatie (HBO) De Peel. Ook geeft de Ledenraad advies aan de Raad van Commissarissen op de jaarstukken en besluit zij bij wijziging van de statuten. Het belang van Bergopwaarts en de leden is hierbij de leidraad.

Visitatie

Doen we de juiste dingen en doen we die goed? Wat vinden belanghebbenden van ons? Eén keer in de vier jaar beoordeelt een onafhankelijke organisatie onze maatschappelijke prestaties op vier perspectieven. Dat wordt visitatie genoemd. In 2023 is bij Bergopwaarts voor de vijfde keer een maatschappelijke visitatie uitgevoerd.

Graag delen wij de resultaten van onze visitatie. Wij zijn trots op het behaalde resultaat. Het laat zien dat wij de juiste weg (blijven) bewandelen. Samen met onze partners blijven wij actief.

 

Bergopwaarts blij met visitatierapport 2019-2022

De prestaties van Bergopwaarts van de afgelopen vier jaar worden door iedereen hoog gewaardeerd. Dit blijkt uit het visitatierapport 2019-2022 dat op 21 december 2023 is gepubliceerd. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. Het rapport bevestigt dat we met ons nieuwe ondernemingsplan de juiste koers hebben ingezet. De visitatiecommissie geeft ook enkele aandachtspunten mee. Samen met al onze belanghebbenden gaan we hiermee aan de slag.

Nieuwe koers
De uitkomsten van de visitatie helpen ons bij de implementatie van het ondernemingsplan 2023-2027. Met deze nieuwe koers streven we naar evenwichtige wijken door wijkgericht te werken. Om dit doel te bereiken gaan we aan de slag met de aandachtspunten uit het rapport. Zo vraagt de visitatiecommissie aandacht voor het vroegtijdig betrekken van huurders en maatschappelijke partners bij de ontwikkeling van ons beleid. Daar zetten we de komende tijd vooral meer op in.  

Achtergrond visitatie
De Woningwet bepaalt dat een woningcorporatie elke vier jaar moet worden gevisiteerd. In 2023 hebben we de visitatie laten uitvoeren door het visitatiebureau Cognitum. De onafhankelijke visitatiecommissie heeft een pakket aan documenten bekeken (o.a. jaarverslagen, prestatieafspraken, evaluaties en klanttevredenheidsonderzoek), gesproken met de directeur-bestuurder, het MT, de RvC, OR, gemeente, HBO De Peel en andere belanghouders en een digitale enquête uitgestuurd. Ook heeft de visitatiecommissie een rondleiding gehad langs onze woningen in Deurne en in Asten.

Meer informatie
Het hele rapport vindt u hier.
De visitatiecommissie maakte ook een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen.
In de bestuurlijke reactie geven onze directeur-bestuurder en RvC hun visie op het rapport.