Maatschappelijke verantwoording

Maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden

Bergopwaarts heeft een visie ontwikkeld op zijn maatschappelijke positie en hanteert deze visie als uitgangspunt bij de bepaling van zijn beleid. De directeur-bestuurder heeft deze visie vertaald in een missie en in beleidsdoelstellingen die zijn uiteengezet in het ondernemingsplan. Ook is hier inzicht gegeven in de mate van realisatie van de beleidsdoelstellingen en het oordeel van de directeur-bestuurder over de realisatie ervan.

In overleg

De directeur-bestuurder en de voorzitter van de Raad van Commissarissen overleggen twee keer per jaar (in het voorjaar en in het najaar) met Huurders Belangen Organisatie (HBO) De Peel. Ook geeft de Ledenraad advies aan de Raad van Commissarissen op de jaarstukken en besluit zij bij wijziging van de statuten. Het belang van Bergopwaarts en de leden is hierbij de leidraad.

Visitatie

Doen we de juiste dingen en doen we die goed? Wat vinden belanghebbenden van ons? Eén keer in de vier jaar beoordeelt een onafhankelijke organisatie onze maatschappelijke prestaties op vier perspectieven. Dat wordt visitatie genoemd. In 2019 is bij Bergopwaarts voor de vierde keer een maatschappelijke visitatie uitgevoerd.  

Onze prestaties

Door Ecorys, een onafhankelijk bureau, is aan de hand van documentenonderzoek een beeld geschetst van de periode 2015-2018. Vervolgens is dat beeld getoetst en aangescherpt in gesprekken met het Bestuur, de Raad van Commissarissen, de Ledenraad, medewerkers en belanghebbenden. De visitatiecommissie heeft vervolgens een oordeel gevormd en dit vastgelegd in een rapport. 

Graag delen wij de resultaten van onze visitatie met u. Wij zijn trots op het behaalde resultaat. Het laat zien dat wij de juiste weg (blijven) bewandelen. Samen met onze partners blijven wij actief.

Belangrijke documenten

Visitatie 2019

Visitatie 2015

Visitatie 2011

Visitatie 2008