Maatschappelijke verantwoording

Maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden

Bergopwaarts heeft een visie ontwikkeld op zijn maatschappelijke positie en hanteert deze visie als uitgangspunt bij de bepaling van zijn beleid. De directeur-bestuurder heeft deze visie vertaald in een missie en in beleidsdoelstellingen die zijn uiteengezet in het ondernemingsplan. Ook is hier inzicht gegeven in de mate van realisatie van de beleidsdoelstellingen en het oordeel van de directeur-bestuurder over de realisatie ervan.

In overleg

De directeur-bestuurder en de voorzitter van de Raad van Commissarissen overleggen twee keer per jaar (in het voorjaar en in het najaar) met Huurders Belangen Organisatie (HBO) De Peel. Ook kan de Ledenraad zijn mening geven over de hoofdlijnen van het beleid, voor zover dit betrekking heeft op de volkshuisvestelijke doelen. De Ledenraad stelt deze doelen vast.

Visitatie

In 2015 is bij Bergopwaarts voor de derde keer een maatschappelijke visitatie uitgevoerd. Het (vierjaarlijkse verplichte) visitatiesysteem is bedoeld om de (maatschappelijke) prestaties van corporaties in beeld te brengen. Daarnaast geeft het inzicht in wat de corporatie kan verbeteren en waar de dialoog met de samenleving versterkt kan worden. 

Onze prestaties

Door Procorp, een onafhankelijk bureau, is aan de hand van documentenonderzoek een beeld geschetst van de periode 2011-2014. Vervolgens is dat beeld getoetst en aangescherpt in gesprekken met het Bestuur, de Raad van Commissarissen, de Ledenraad, medewerkers en belanghouders. De visitatiecommissie heeft vervolgens een oordeel gevormd en dit vastgelegd in een rapport. 

Door de aangescherpte nieuwe visitatiemethodiek zijn de resultaten niet direct te vergelijken met de vorige visitatierapporten van Bergopwaarts. Vooral op het gebied van Governance en financiën (Presteren naar Vermogen) zijn de normen strenger geworden. Na het doornemen van het rapport zijn wij dan ook verheugd dat de prestaties op deze gebieden toch duidelijk zichtbaar verbeterd zijn. Wij zijn dan ook trots op de resultaten! Het visitatierapport geeft een erkenning voor het werk wat wij doen.

Belangrijke documenten

Visitatie 2015

Visitatie 2011

Visitatie 2008