Urgentie

Als u door een acute noodsituatie op korte termijn andere huisvesting nodig heeft, kunt u eventueel in aanmerking komen voor urgentie.

Er kan zich een noodsituatie voordoen die u zelf niet kunt oplossen, die buiten uw verantwoordelijkheid is ontstaan en die alleen met andere woonruimte in de vorm van een sociale huurwoning kan worden opgelost. Dit noemen we een urgente situatie. De urgentieverzoeken worden beoordeeld door een urgentiecommissie.

Opties

Voorwaarden voor urgentie

Aan de volgende basisvoorwaarden moet u voldoen om een verzoek in te kunnen dienen:

 • u woont bij het ontstaan van de urgente situatie minimaal twee jaar aaneengesloten in Deurne of Asten;
 • u bent 18 jaar of ouder;
 • het bruto jaarinkomen is minder dan € 40.765,- (eenpersoonshuishouden) of € 45.014,- (meerpersoonshuishouden);
 • het vermogen van u en uw huisgenoten samen bedraagt niet meer dan € 100.000,-;
 • op het moment van de indiening van het urgentieverzoek dient u minimaal 3 maanden aaneengesloten actief gezocht te hebben naar woonruimte en mag geen sociale huurwoning zijn geweigerd.

Wanneer kunt u een urgentieverzoek indienen?

Als u één van onderstaande vragen met ja kunt beantwoorden én u voldoet aan de basisvoorwaarden voor urgentie, komt u eventueel in aanmerking voor urgentie. U moet daarbij zelf aantonen dat er sprake is van een acute noodsituatie en dat u aan alle voorwaarden voldoet.

 • U wordt onverwacht, buiten uw schuld dakloos en u heeft zorgplicht voor kinderen jonger dan 21 jaar.
 • Er is sprake van een levensbedreigende situatie die verhuizen op korte termijn noodzakelijk maakt.
 • U kunt door een acuut medisch probleem niet meer in de woning functioneren.
 • De mogelijkheden voor aanpassing van de huidige woning zijn onderzocht, maar de woning kan niet worden aangepast. Door de gemeente is in het kader van de WMO een primaat voor verhuizing afgegeven.
 • Er is sprake van echtscheiding of verbreking samenleving en u heeft de dagelijkse zorg voor kinderen jonger dan 21 jaar.
 • Er is een andere acute noodsituatie die alleen met andere woonruimte in de vorm van een sociale huurwoning in Deurne of Asten kan worden opgelost.

Wat is geen reden voor urgentie?

U kunt geen urgentieverzoek indienen als er sprake is van één van de volgende situaties:

 • echtscheiding of relatieverbreking zonder kinderen jonger dan 21 jaar
 • inwoning bij anderen (met of zonder kinderen dan 21 jaar)
 • dakloosheid
 • kamerbewoning
 • problemen met familie
 • herinneringen aan overleden partner of familielid
 • psychosociale problemen
 • vrijwillige verkoop van eigen woning of gedwongen verkoop van eigen woning waarvoor men zelf verantwoordelijk is
 • staat van onderhoud van huidige woning
 • wens om dichter bij voorzieningen te wonen (winkels, verzorgingshuis, openbaar vervoer)
 • overlastsituatie
 • heimwee naar oude buurt, straat, woonplaats
 • huuropzegging door huurder zelf zonder vervangende woonruimte
 • huuropzegging van (tijdelijk) huurcontract door verhuurder zonder vervangende woonruimte
 • trouwen/samenwonen
 • zwangerschap
 • gezinshereniging
 • terugkeer uit het buitenland
 • huidige woning te groot, te klein, te duur
 • afstand woon-werkverkeer
 • tuinonderhoud wordt moeilijk i.v.m. leeftijd
 • gelijkvloers willen wonen omdat u minder goed ter been wordt (tenzij er sprake is van een medische noodsituatie)
 • doorstroming vanuit een woonbegeleidingstraject
 • een urgentieverzoek is niet mogelijk wanneer u financieel zelf in staat bent om binnen zes maanden een woning te kopen of een vrije sector huurwoning te huren

Denkt u in aanmerking te komen voor urgentie?

Vul het aanvraagformulier urgentie in en lees de toelichting bij het formulier op deze pagina. Maak daarna een afspraak met een van de woonadviseurs.

Tijdens dit gesprek kunt u uw situatie toelichten en bekijken we of een aanvraag zinvol is. De urgentiecommissie geeft een bindend advies. Wij volgen het advies van de urgentiecommissie dus altijd op. Bij een positief advies krijgt u een urgentieverklaring.

Na de urgentieverklaring

Binnen zes maanden na het toekennen van de urgentie krijgt u een passende woning toegewezen. Wij bepalen wat voor u passend is en houden daarbij rekening met de grond waarop urgentie is verleend. De urgentie vervalt als u een passende woning weigert.

Urgentie spaarzaam verstrekt

Een urgentie wordt alleen in zeer uitzonderlijke situaties afgegeven. Urgentie is niet bedoeld om sneller een aantrekkelijke woning te verkrijgen, of om een andere woonwens te realiseren. Het gaat erom een acute noodsituatie met passende woonruimte op te lossen. Wij kunnen u adviseren of het zinvol is een urgentieverzoek in te dienen.

Toelichting aanvraagformulier urgentie

Basisvoorwaarden

Voor urgentie moet u kunnen aantonen dat u aan de basisvoorwaarden voor urgentie voldoet. Hiervoor levert u ons de volgende documenten aan:

 • een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie met vermelding van gezinssamenstelling en woonhistorie;
 • meest recente inkomensverklaring of definitieve aanslag van u en uw medeaanvrager;
 • een bewijs van het vermogen van u en uw medeaanvrager;
 • het door u ingevulde aanvraagformulier urgentie;
 • overige informatie die voor uw aanvraag van belang is.

Koopwoning

Bent u in het bezit van een koopwoning? Levert u ons dan tevens de volgende documenten aan:

 • een taxatierapport/waardebepaling
 • een overzicht van de huidige (restant)hypotheeklast.

Urgentie wegens echtscheiding/relatiebreuk

Wilt u urgentie aanvragen vanwege een scheiding of verbreking samenleving en draagt u zorg voor kinderen jonger dan 21 jaar? Neemt u dan naast bovengenoemde stukken ook het volgende mee:

 • echtscheidingsvonnis van de rechtbank, of bewijs van ontbinding van de samenleving of het geregistreerd partnerschap, waaruit blijkt dat u:
  • u al het mogelijke heeft gedaan om in de huidige woning te blijven, inclusief het juridisch opeisen van de woning; of aantoonbaar niet de financiële middelen heeft om deze te kunnen betalen;
  • de dagelijkse zorg heeft voor één of meer kinderen jonger dan 21 jaar.

Bij echtscheiding of verbreking van de samenleving met kinderen jonger dan 21 jaar kan slechts door één van de scheidende partijen een urgentieverzoek worden ingediend. Ook bij co-ouderschap kan slechts één van de ouders urgentie aanvragen.

Indien beide ouders één kind op hun adres laten inschrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie wordt maar aan één ouder urgentie verstrekt. Het is daarbij de verantwoordelijkheid van de ouders wie van beiden urgentie aanvraagt. In het geval dat één van beide ouders in de gemeenschappelijke woning kan blijven wonen, wordt in geval van co-ouderschap géén urgentie toegekend aan de andere ouder. In het geval van zorg voor kinderen dient een ouderschapsplan te worden overlegd.
U dient binnen 3 maanden na uitspraak van de echtscheiding of bewijs van relatiebreuk urgentie te hebben aangevraagd.

Urgentieregeling Stedelijk Gebied Eindhoven

Per 1 januari 2016 geldt er één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.
De woningcorporaties Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, ’thuis, Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc. en Woonpartners werken samen om deze regeling uit te voeren voor woningzoekenden in deze gemeenten.

Lees op www.wooniezie.nl hoe u urgentie kunt aanvragen.