Woningwet

Wat is de Woningwet?

In de Woningwet 2015 staat wat woningcorporaties wel en niet mogen doen, onder welke voorwaarden en wie daar toezicht op houdt.

Kerntaak

De Woningwet schrijft voor dat corporaties zich moeten richten op hun kerntaak (ook wel DAEB genoemd): het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Commerciële activiteiten, zoals de bouw van vrijesector huurwoningen, worden voor het grootste deel aan banden gelegd.

Toezicht

Er is een onafhankelijke woonautoriteit waaronder zowel het financieel als het volkshuisvestelijk toezicht valt. De minister is hiervoor eindverantwoordelijk. Dit vinden we bij Bergopwaarts een goede ontwikkeling: het toezicht in de sector moet scherp blijven en een onafhankelijke woonautoriteit kan hieraan bijdragen.

Passend toewijzen

De belangrijkste doelgroep waar wij woningen aan dienen toe te wijzen zijn huishoudens met een inkomen beneden de € 39.055,-*. Ten minste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen zijn wij verplicht om aan deze huishoudens toe te wijzen. Daarnaast is er ruimte om 10% van de woningen toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen tussen € 39.055,-* en € 43.574,-*. De resterende 10% sociale huurwoningen zijn vrij toe te wijzen. Meer over passend toewijzen.

*prijspeil 2020

Huurdersinvloed

Door de Woningwet krijgen huurders meer invloed zoals bijvoorbeeld  instemmingsrecht bij fusie en het aangaan van verbindingen. Ook krijgen zij voortaan meer informatie over de financiën en investeringskracht van woningcorporaties en mogen zij informatie opvragen bij toezichthouders. De Overlegwet Huurders-Verhuurders is aangepast waardoor corporaties moeten bijdragen aan de professionalisering van huurdersorganisaties.

Deze afspraken in de Woningwet passen goed bij de manier waarop wij huurders invloed willen geven. De structuur die wij hanteren met een Ledenraad en de Huurders Belangen Organisatie De Peel borgt al jaren bovengenoemde onderdelen.

Leefbaarheid

Wij vinden het belangrijk om te investeren in méér dan stenen: ons werk gaat over mensen. In de Woningwet is bepaald dat de gemeente toetst of de leefbaarheidsactiviteiten van een corporatie passen bij de prestatieafspraken. Dit wordt lokaal bepaald en daardoor is maatwerk mogelijk. Met dit onderdeel zijn wij blij: het betekent dat we lokaal tot bepaalde hoogte kunnen blijven investeren in de leefbaarheid van onze wijken.

Wat levert de Woningwet op?

De Woningwet draagt bij aan transparantie en verbetering van de corporatiesector. Het toezicht wordt versterkt en huurders en gemeenten krijgen meer invloed. Dat juichen wij van harte toe! Het verankert nog meer onze manier van werken.