GEBRUIKSVOORWAARDEN BERGOPWAARTS.NL


I. ALGEMENE BEPALINGEN.


1. Algemeen

a) De website Bergopwaarts.nl (de "Website") wordt beheerd door Woningbouwvereniging Bergopwaarts, hierna te noemen Bergopwaarts. Bergopwaarts is geregistreerd bij het Handelsregister te Eindhoven onder nummer 17024192.

b) Het correspondentieadres van Woningbouwvereniging Bergopwaarts is: Dunantweg 10, 5751 CB DEURNE. Het e-mailadres van Bergopwaarts is mail@bergopwaarts.nl.


2. Toepasselijkheid
a) De Website bestaat uit:
(i) een algemeen toegankelijk gedeelte (het "Publieke Gedeelte") dat toegankelijk is voor alle bezoekers van de Website (de "Bezoekers"); en
(ii) een Bergopwaarts besloten gedeelte (het "Besloten Gedeelte") dat alleen toegankelijk is voor Bezoekers die zich op de Website hebben geregistreerd ("Geregistreerde Gebruikers").

b) Deze voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op:
(i) het bezoek aan en gebruik van het Publieke Gedeelte;
(ii) het bezoek aan en gebruik van het Besloten Gedeelte;
(iii) de registratie op het Besloten Gedeelte (de "Registratie");
(iv) alle op de Website toegankelijke gegevens, bestanden en diensten (de "Inhoud");

(v) alle overige betrekkingen tussen Bergopwaarts en de Bezoeker.

c) Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Bergopwaarts zijn aanvaard.


3. Wijziging Voorwaarden, Website of Inhoud
a) Bergopwaarts behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde Voorwaarden op de Website. Bezoekers van de Website wordt geadviseerd periodiek de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan. Gewijzigde Voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang.

b) Bergopwaarts is te allen tijde gerechtigd de Website of de Inhoud en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Bergopwaarts is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Bezoeker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen.


4. Aansprakelijkheid

a) De Website en de Inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatie- en reparatiedoeleinden en zijn niet bedoeld als advies.

b) De Website en de Inhoud zijn niet bedoeld voor gebruik in verband met bedrijfsmatige en zakelijke doeleinden, zoals de uitoefening van een beroep of bedrijf, of de uitoefening van activiteiten van een commerciële vereniging. Indien een Bezoeker (een gedeelte van) de Website of de Inhoud gebruikt voor deze doeleinden, doet hij dit op eigen risico. Bergopwaarts is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van een dergelijk gebruik.

c) Bergopwaarts is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de Inhoud of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Bergopwaarts of haar bedrijfsleiding.

d) De Website bevat banners en links naar externe internetpagina's. Bergopwaarts is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina's of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de Website. De Privacy- en Cookie Policy van de Website is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe internetpagina's worden verzameld en verwerkt.

e) Bergopwaarts is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen.


5. Gebruiksvoorschriften Website

a) Bergopwaarts adviseert Bezoekers om bij het gebruik van de Website de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, zoals:
(i) persoonlijke informatie, waaronder emailadres, woonadres, telefoonnummers en bruto maandinkomen, niet aan andere Bezoekers bekend te maken;
(ii) zorg te dragen voor een afdoende beveiliging van hun computer(s) of andere systemen onder meer door het installeren van software of hardware die ongeautoriseerde toegang tot die computer(s) of systemen of de verspreiding van virussen tegengaat, zoals firewalls en antivirus software, en ervoor te zorgen dat de door de Bezoeker gebruikte software, zoals besturingssoftware, e-mail software en antivirus software, up-to-date is.

b) Het is een Bezoeker niet toegestaan om:
(i) de werking van de Website dan wel andere computers of systemen van Bergopwaarts of andere Bezoekers te verstoren, waaronder begrepen:
- het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en trojaanse paarden;
- het zich onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van Bergopwaarts of andere Bezoekers;
- het wissen van bestanden op computers of systemen van Bergopwaarts of andere Bezoekers;
(ii) met gebruik van scripts gegevens of bestanden op de Website in te voeren of te uploaden of de Website geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen;
(iii) de Website te gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen.

c) Indien een Bezoeker meent dat het handelen van een of meer andere Bezoekers in strijd is met dit artikel 5, kan de Bezoeker Bergopwaarts hiervan per e-mail op de hoogte stellen door een mail te sturen naar mail@bergopwaarts.nl.

d) Als er naar het oordeel van Bergopwaarts indicaties zijn dat een Bezoeker in strijd handelt met dit artikel 5, heeft Bergopwaarts het recht nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van de betreffende Bezoeker.

e) Als een Bezoeker naar het oordeel van Bergopwaarts in strijd handelt met dit artikel 5, of andere bepalingen van deze Voorwaarden, heeft zij het recht om maatregelen te nemen. De maatregelen die Bergopwaarts kan nemen omvatten:

(i) het tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang van de Bezoeker tot de Website;

(ii) het beëindigen van een Registratie;

(iii) het verhalen op de Bezoeker van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de schending door de Bezoeker van de Voorwaarden.

f) Bergopwaarts is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een Bezoeker lijdt of maakt indien Bergopwaarts gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel 5.


6. Eigendomsrechten

a) Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Website en de Inhoud bij Bergopwaarts en haar licentiegevers.

b) Bezoekers mogen de Website en de Inhoud raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Bezoekers kunnen daartoe gebruik maken van de op de Website gepubliceerde banners.

c) Bezoekers mogen op door hen beheerde externe internetpagina's een hyperlink naar de Website opnemen. Banners op www.bergopwaarts.nl kunnen worden opgevraagd bij de communicatieadviseurs van Bergopwaarts.

d) Ieder ander gebruik van de Website of de Inhoud, met inbegrip van het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website of de Inhoud in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bergopwaarts.


II. PUBLIEKE GEDEELTE


7. Publieke Gedeelte

a) Het Publieke Gedeelte van de Website is toegankelijk voor elke Bezoeker.

b) Het Publieke Gedeelte biedt toegang tot functies, die de Bezoeker in staat stellen om op de Website te zoeken en meer te weten te komen over (de partners van) Bergopwaarts, de projecten van Bergopwaarts, publicaties in te zien, een woning te zoeken, een reparatieverzoek in te dienen, zich in te schrijven als woningzoekende, etc.


III. Klantportaal Mijn Bergopwaarts


8. Besloten gedeelte

a) Het Besloten gedeelte is het gedeelte van de Website dat uitsluitend toegankelijk is voor Geregistreerde Gebruikers.

b) Het Besloten gedeelte biedt toegang tot de volgende Inhoud:

(i) Persoonlijke gegevens met betrekking tot adressering, contactgegevens en naam medehuurder/-aanvrager;

(ii) Gegevens inschrijving voor een huurwoning van Bergopwaarts (voor zover van toepassing);

(iii) Contractgegevens (voor zover van toepassing);

(iv) Overzicht reparatieverzoek(en) (voor zover van toepassing);

(v) Correspondentie vanuit het klantportaal;

(vi) abonnementen op digitale nieuwsbrieven en tipberichten.


9. Registratie

a) Bezoekers kunnen zich kosteloos registreren door op de Website een elektronisch inschrijfformulier (het "Inschrijfformulier") in te vullen en via de Website te versturen naar Bergopwaarts. Bezoekers dienen alle onderdelen van het Inschrijfformulier altijd volledig en naar waarheid in te vullen.

b) De klant kan bij de inschrijfprocedure zelf de gebruikersnaam en het wachtwoord voor het klantportaal aanmaken. De Bezoeker is vanaf dat moment een Geregistreerde Gebruiker.

c) Bergopwaarts behoudt zich het recht voor om een Registratie te weigeren. Bergopwaarts zal de Bezoeker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een weigering van zijn Registratie.


10. Gebruikersaccount

a) Bergopwaarts kent Geregistreerde Gebruikers een gebruikersaccount toe (het "Gebruikersaccount"). Het Gebruikersaccount is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

b) De Geregistreerde Gebruiker dient zorgvuldig met het door hem of haar gekozen gebruikersnaam en wachtwoord om te gaan, dit geheim te houden en op een veilige plek te bewaren of op te slaan. De Geregistreerde Gebruiker dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde direct aan Bergopwaarts te melden. Tot het tijdstip van de melding is de Geregistreerde Gebruiker aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit door middel van het wachtwoord verkregen toegang tot en gebruik van de Website en de Inhoud.

d) Bergopwaarts slaat de door een Geregistreerde Gebruiker op het inschrijfformulier ingevoerde persoonlijke gegevens op in de basisadminstratie van Woningbouwvereniging Bergopwaarts. Geregistreerde Gebruikers dienen in het klantportaal de persoonlijke gegevens aan te passen, indien deze onjuist of niet langer actueel zijn.


IV. PRIVACY EN COOKIE POLICY


11. Algemeen

a) Bergopwaarts is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de Website.

b) Bergopwaarts respecteert de privacy van de Bezoekers en hecht veel waarde aan het beschermen van die privacy en van de persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt.

c) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.”

12. Doeleinden verwerking

a) Bergopwaarts verzamelt en verwerkt via de Website persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

(i) om Geregistreerde Gebruikers gelegenheid te geven persoonlijke gegevens en/of een inschrijving als woningzoekende te wijzigen en/of een reparatieverzoek in te dienen;

(ii) om Geregistreerde Gebruikers op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen;

(iii) om een administratie bij te houden van Bezoekers die zich op de Website registreren; of

(iv) Groepsgewijze en (hierdoor) anonieme monitoring van het gebruik van de webpagina’s in het Publieke en Gesloten Gedeelte van de Website ten behoeve van verbetering van de dienstverlening en betere realisatie van de woonwensen.

Uitsluitend indien de Bezoeker Bergopwaarts daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven, kan Bergopwaarts de contactgegevens van de Bezoeker verstrekken aan zorgvuldig door Bergopwaarts geselecteerde derden, voor het toesturen van informatie over hun producten en diensten.


13. Verwerkte persoonsgegevens

a) Bergopwaarts verzamelt en verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens op de Website:

(i) geslacht;

(ii) naam;

(iii) geboorteplaats en -datum;

(iv) contactgegevens en/of gewenste huurwoning;

(v) bruto maandinkomen;

(vi) reparatieverzoekgegevens;

(vii) BSN-nummer.


14. Grondslag en Indexering Website

a) Geregistreerde Gebruikers geven door Registratie toestemming voor de in de artikelen 12 en 13 beschreven gegevensverwerkingen.

b) De in klantportaal Mijn Bergopwaarts opgenomen persoonsgegevens kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, worden geïndexeerd.


15. Rechten betrokkenen

Inzage en correctie

a) Bezoekers hebben het recht en kunnen de hen betreffende persoonsgegevens zelf via de Website inzien en corrigeren.

Verwijdering

b) Bezoekers hebben het recht om Bergopwaarts te verzoeken om hen betreffende persoonsgegevens van de Website te verwijderen. In hun verzoek dienen Bezoekers te specificeren op welke persoonsgegevens hun verzoek ziet. Bezoekers kunnen een verzoek tot verwijdering versturen door een mail te sturen naar woningbouwvereniging Bergopwaarts.

c) Bergopwaarts zal de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Bergopwaarts stuurt de bezoeker na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht.

 d) Indien Bergopwaarts de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Bergopwaarts de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Specificatie

e) Indien Bergopwaarts niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Bergopwaarts de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Bergopwaarts schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Bergopwaarts de (nadere) specificatie heeft verstrekt.


16. Cookies

a) Deze Website maakt gebruik van sessie cookies en van permanente cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van een bezoeker worden geplaatst.
b) Door gebruik te maken van sessie cookies kan Bergopwaarts de pagina’s die een Bezoeker tijdens zijn bezoek bekijkt en de opties die hij gebruikt bijhouden. Bergopwaarts gebruikt deze gegevens om de Website gebruikersvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd op het moment dat de Bezoeker zijn internetbrowser afsluit.
c) Door gebruik te maken van permanente cookies is de Website in staat een Bezoeker bij een volgend bezoek te herkennen. Bergopwaarts doet dit om de Website beter op de behoeften en de interesses van de Bezoeker af te stemmen.
d) Bezoekers kunnen hun internetbrowsers zo instellen dat zij bericht krijgen dat een cookie wordt geplaatst of dat het plaatsen van cookies niet meer mogelijk is. Mogelijk is dan echter dat de Bezoeker niet langer van alle onderdelen van de Website gebruik kan maken.


17. Beveiliging

a) De persoonsgegevens die via de Website worden verzameld en verwerkt zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.


18. Bewaartermijn

a) Bergopwaarts bewaart de op de Website gepubliceerde persoonsgegevens in beginsel zolang als de registratie van de Geregistreerde Gebruiker die de betreffende gegevens heeft ingevoerd in stand blijft.

b) Bergopwaarts bewaart overige persoonsgegevens zolang als de registratie van de Geregistreerde Gebruiker in stand blijft of zolang als de wet dat voorschrijft.

c) Bergopwaarts kan persoonsgegevens langer bewaren, indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.


V. SLOTBEPALINGEN


19. Nietigheid

a) Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.


20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a) Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.


Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 20 april 2013.