Gemeente, woningcorporatie en huurders willen snel meer betaalbare huurwoningen in Helmond

In de gemeente Helmond moeten meer betaalbare huurwoningen komen. Dat is één van de onderwerpen die de gemeente met de woningcorporaties en huurdersbelangenorganisaties heeft afgesproken. Daarnaast gaan woningcorporaties ook ruim 300 middeldure huurwoningen realiseren. De nieuwe woningen moeten allemaal bovendien duurzaam worden gebouwd.

 

Wethouder Gaby van den Waardenburg is blij met de afspraken: ‘We hebben een grote woningbouwopgave. Samen met de woningcorporaties en huurdersbelangenorganisaties zorgen we ervoor dat Helmond een sociale stad blijft waar voor iedereen een plek is. Bovendien slaan we meteen samen een slag als het gaat om de grote verduurzamingsopgave.’

Geen geheel nieuwe afspraken
De gemeente, de corporaties en de huurdersbelangenorganisaties spraken af geen volledig nieuwe prestatieafspraken te maken. Dit op basis van nieuwe landelijke wetgeving, omdat de nieuwe woonvisie eraan komt en omdat de huidige afspraken meerjarig zijn en een solide basis vormen. Toch vonden de partners het belangrijk om aanvullende maatregelen te nemen.

‘We hadden ook kunnen wachten op 2023, omdat dan de nieuwe woonvisie van de gemeente er ligt’, legt directeur-bestuurder van WoCom Mirjam Kräwinkel namens de corporaties uit. ‘Maar we hebben grote opgaven. Vanuit het Rijk liggen er Nationale Prestatieafspraken en die hebben we hiermee doorvertaald. Het bouwen van nieuwe woningen zijn daarvan een belangrijk voorbeeld. Bovendien zien we ook in Helmond de grote uitdagingen als het gaat om energiearmoede en de opgave die we hebben om onze huurders te helpen met maatregelen om de energierekening naar beneden te brengen. Met deze afspraken geven we daaraan gestalte.’

Huurdersbelangenorganisaties hebben belangrijke rol
Dit jaar hebben de Helmondse Huurdersorganisaties een intentieovereenkomst getekend om meer met elkaar samen te werken om de belangen van de Helmondse huurders beter te behartigen. Zij gaan samenwerken onder de naam Samenwerkende Huurdersorganisaties Helmond, kortweg SHH. In de wet is vastgelegd dat prestatieafspraken door alle drie de partijen worden gesloten: gemeente, corporaties én de huurders zelf.

Namens de SHH doet Berry Smits het woord: ‘Huurders weten zelf het allerbeste hoe het er in hun huis aan toe gaat, waar de grootste problemen zitten. Met deze afspraken pakken we die problemen samen aan. Dat doen we met deze drie partijen, maar bijvoorbeeld ook met welzijns- en zorgpartners die samen optrekken in de wijkontwikkelingsplannen.’

Het is de bedoeling dat halverwege 2023 echt nieuwe prestatieafspraken worden ondertekend door de drie partijen. Die worden dan gebaseerd op de nieuwe woonvisie van de gemeente, die momenteel in voorbereiding is.

De prestatieafspraken met gemeenten vindt u op de pagina van 'organisatie'.