Ledenraad

Bergopwaarts is een vereniging en dat al meer dan 100 jaar! Sinds 2006 kent onze vereniging een algemene ledenvergadering in de vorm van een Ledenraad.

Een Ledenraad heeft duidelijk voordelen ten opzichte van de traditionele ledenvergadering van een vereniging. Een belangrijk verschil is dat de leden in de Ledenraad voor meerdere jaren worden gekozen. Er is continuïteit en die maakt het weer mogelijk dat de Ledenraad zich ontwikkelt. Ze kan uitgroeien tot een orgaan dat met kennis van zaken mee kan denken over de hoofdlijnen binnen Bergopwaarts. Een Ledenraad is daardoor slagvaardiger en in aanleg een meer betrokken en gemotiveerder gesprekspartner dan een 'gewone' algemene ledenvergadering waar de leden naargelang de agenda wel of niet binnenlopen.

Wie kiest de Ledenraad?

De Ledenraad bestaat uit maximaal 10 leden, bij voorkeur afkomstig uit ons gehele werkgebied en wordt iedere vier jaar rechtstreeks gekozen door de leden van de vereniging van Bergopwaarts. En kan één keer voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herkozen.

Taak Ledenraad

De Ledenraad geeft advies op een aantal bestuurlijke onderwerpen zoals de begroting en de jaarstukken van Bergopwaarts en besluit bij wijzigingen van de statuten. Vier à vijf keer per jaar komt de Ledenraad samen bij Bergopwaarts om waar nodig adviezen te geven of besluiten te nemen. Het belang van Bergopwaarts en de leden is hierbij de leidraad. De manier waarop dat alles gebeurt, is vastgelegd in de Statuten Woningbouwvereniging Bergopwaarts (2018).

Tijdsbeslag

U komt vier à vijf keer per jaar samen bij Bergopwaarts om onder andere over de begroting en de jaarstukken te spreken en waar nodig besluiten te nemen. Buiten deze vergaderingen om, vragen we u om u zich te verdiepen in de betreffende onderwerpen en om in een commissie (bv. in de financiële-, sociale- of verkiezingscommissie) zitting te nemen.

Huurders Belangen Organisatie De Peel (HBO De Peel)

De Ledenraad heeft duidelijk een andere rol dan de HBO De Peel. De Ledenraad richt zich op de visie en doelen van de corporatie. Zij is niet de directe belangenbehartiger van de huurders, al speelt dit op de achtergrond wel mee. De HBO heeft invloed op de uitwerking en realisatie van de volkshuisvestelijke doelen en vertegenwoordigt het huurdersbelang. Kijk voor meer informatie over de HBO op www.hbodepeel.nl. 

Huidige leden van de Ledenraad 

De huidige Ledenraad is gekozen in 2018 en bestaat uit:
vlnr boven: Frans Aarts, Ton van Deursen, Rikie Timmers (tot 1 december 2018), Bep Oosterveen 
vlnr onder: Lia Frerichs, Gerard Wolters, Jan de Jong, Hans Vos

Hans Vos en Jan de Jong zijn herkiesbaar. De andere leden zijn statutair niet meer herkiesbaar.