Toelichting huurverhoging 2013

Huurverhoging 2013

Lees ook de veel gestelde vragen over de huurverhoging van 2013. Klik hier om deze te openen.

Toelichting op huurbeleid

In verband met de jaarlijkse huurverhoging past Bergopwaarts per 1 juli 2013 de huurprijzen aan.

Dit jaar wordt de huurprijsverhoging voor de sociale huurwoningen (woningen met een huurprijs tot  € 681,02) inkomensafhankelijk bepaald.

Zelfstandige woningen

Voor zelfstandige woningen is de maximale huurverhoging afhankelijk van het huishoudinkomen van de huurder. Om de doorstroming te bevorderen wordt voor huishoudens met een inkomen boven € 33.614,- een hogere huurverhoging toegestaan, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen twee inkomens-categorieën.

De Eerste Kamer heeft hiervoor op 12 maart 2013 wetsvoorstellen aangenomen. Bergopwaarts volgt de lijn van deze wetsvoorstellen.

Dit betekent:

Voor huishoudens met een inkomen tot en met € 33.614.- 

Voor huishoudens met een inkomen tot en met € 33.614.- is de huurverhoging per 1 juli 2013 gelijk aan het inflatiepercentage over 2012 (2,5%) vermeerderd met 1,5% : totaal 4%.

Voor huishoudens met een inkomen tussen € 33.614.- en € 43.000,-

Voor huishoudens met een inkomen tussen € 33.614,- en € 43.000,- wordt per 1 juli 2013 een huurstijging van inflatie over 2012 (2,5%) + 2% toegestaan: totaal 4,5%.

Voor huishoudens met een inkomen boven € 43.000,-

Voor huishoudens met een inkomen boven € 43.000,- wordt per 1 juli 2013 een huurstijging van inflatie over 2012 (2,5%) + 4% toegestaan: totaal 6,5%.

Onder het huishoudinkomen wordt verstaan het gezamenlijk verzamelinkomen (box 1, box 2 en box 3) van de huurder en de overige bewoners van de woning. Voor de samenstelling van het huishouden is bepalend wie er op 1 juli 2013 in de woning volgens de gemeente wonen. Van hen wordt dan het gezamenlijk inkomen van 2011 bij elkaar opgeteld. Hiervoor is gekozen omdat de inkomens van 2011 al veelal definitief zijn vastgesteld.

Onzelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen

Voor onzelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen is de maximale huurverhoging per 1 juli 2013 gelijk aan het inflatiepercentage over 2012 (2,5%) vermeerderd met 1,5%: totaal 4%.

Geliberaliseerde woningen

Voor woningen met een geliberaliseerde huur (> € 681,02) is de maximale huurverhoging per 1 juli 2013 gelijk aan het inflatiepercentage over 2012 (2,5%).

Huurbeleid Bergopwaarts

Uw huurverhoging per 1 juli kan lager zijn als het maximale percentage zoals hierboven beschreven. Deze is afhankelijk van uw huishoudinkomen en de hoogte van uw huurprijs ten opzichte van de maximaal redelijke huurprijs. Bergopwaarts heeft namelijk in overleg met de Huurdersbelangen-organisatie en op basis van het huidige huurbeleid enkele aanvullende spelregels voor de huurprijsverhoging vastgesteld voor de woningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens.

Dit betekent: 

voor huishoudens met een inkomen tot en met € 33.614,-

Betaalt u reeds de door Bergopwaarts vastgestelde streefhuurprijs, dan is uw huurprijs slechts inflatievolgend (2,5%) verhoogd. Deze situatie zal zich met name voordoen indien u in de afgelopen 2 jaar een (andere) woning van  Bergopwaarts bent gaan huren. Bovendien wordt er op toegezien dat de huurprijs van uw woning niet tot boven de huurtoeslaggrens uitstijgt.

Voor huishoudens met een inkomen tussen € 33.614,- en € 43.000,-

Uw huurprijs kan verhoogd worden tot 100% van maximaal redelijk. Daarbij wordt er op toegezien dat de huurprijs van uw woning niet tot boven de huurtoeslaggrens uitstijgt.

Voor huishoudens met een inkomen boven € 43.000,-

Uw huurprijs kan verhoogd worden tot 100% van maximaal redelijk.

Overleg huurdersvertegenwoordiging

Bergopwaarts heeft het voorstel voor huurverhoging vastgesteld na advies van Huurdersbelangen-organisatie De Peel.

Huurbezwaar na inkomensdaling

Indien uw huishoudinkomen sinds 2011 is gedaald onder de grens van € 33.614,- of € 43.000,- dan kunt u een huurbezwaarvoorstel indienen bij Bergopwaarts. Het huurbezwaarvoorstel moet worden onderbouwd met IB60 formulieren van alle leden die deel uitmaken van het huishouden. Deze formulieren kunt u opvragen bij de belastingdienst.

Hoe kunt u bezwaar maken tegen het voorstel tot huurverhoging?

U kunt  in een aantal gevallen bezwaar maken tegen een voorstel tot huurverhoging.

Redenen waarop u bezwaar kunt maken zijn:

  • het percentage van de huurverhoging is hoger dan het maximaal toegestane percentage;
  • de huurprijs komt door de huurverhoging boven de maximale huurprijs (dit is niet van toepassing op geliberaliseerde woningen);
  • de huurverhoging is niet op de juiste manier aangekondigd, of bevat fouten;
  • de huurprijs is door de Huurcommissie tijdelijk verlaagd omdat er ernstige onderhoudsgebreken zijn die nog niet zijn verholpen;
  • de puntentelling van de verhuurder bevat fouten, waardoor het percentage van de huurverhoging hoger is dan het maximaal toegestane percentage;
  • binnen 24 maanden vindt er meer dan tweemaal een huurverhoging plaats terwijl er geen sprake is van woningverbetering;
  • er is sprake van een all in-prijs.
  • als het huurverhogingspercentage hoger is als 4% en het huishoudinkomen in het jaar 2011 onder de in het huurverhogingsvoorstel gehanteerde inkomen ligt.


Huurt u een geliberaliseerde huurwoning (de huur bedraagt meer dan € 681,02), dan kunt  u, conform de huurwetgeving, geen bezwaar indienen tegen de huurverhoging.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de huurverhoging, dan kunt u gebruik maken van het standaard bezwaarschriftformulier dat verkrijgbaar is bij het secretariaat van de huurcommissie (www.huurcommissie.nl / telefoon: 0800 - 488 72 43).

Bezwaar maken?

Wilt u bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Gebruik het formulier Bezwaar inkomensafhankelijke huurverhoging.

Wilt u bezwaar maken op andere gronden? Gebruik het formulier van de huurcommissie Jaarlijkse huurverhoging - Bezwaarschrift op de website van de huurcommissie.

U kunt tot 1 juli 2013 een bezwaarschrift indienen bij Bergopwaarts.

Huurtoeslag

Ontvangt u huurtoeslag? Dan hoeft u deze nieuwe huurprijs niet meteen door te geven aan Belastingdienst/Toeslagen. In veel gevallen geven wij de nieuwe huurprijsgegevens automatisch door aan Belastingdienst/Toeslagen. U ontvangt voor 1 juli 2013 een nieuwe beschikking huurtoeslag waarin de nieuwe huurprijs is verwerkt.  Als de Belastingdienst de gegevens niet goed of niet op tijd heeft ontvangen, verzoekt de Belastingdienst u alsnog zelf de nieuwe huurprijs door te geven. U ontvangt dan van de Belastingdienst een apart bericht. Tot die tijd hoeft u niets te doen.

Wilt u meer informatie?

Voor vragen of meer informatie over de huurverhoging en/of de woningwaardering kunt u contact opnemen met een van onze woonconsulenten via mail@bergopwaarts.nl of telefonisch (0493) 327 300.

U kunt ook een bezoek brengen aan onze woonwinkel, Dunantweg 10 in Deurne.

Wij helpen u graag!